Договір-оферта про надання послуг репетиторства з німецької мови

Цей Договір-оферта (далі – «Договір») є публічною пропозицією (офертою) у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України (далі – «ЦК України»), укладеною між ФОП Асадчих Марк, що надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та будь-якою фізичною особою, яка акцептувала цю оферту, що надалі іменується «Замовник», з іншої сторони.

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги репетиторства з німецької мови (далі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується оплачувати ці Послуги.

1.2. Послуги надаються Виконавцем особисто або дистанційно (онлайн) за допомогою онлайн-платформ, узгоджених з Замовником.

1.3. Зміст Послуг, тривалість занять, їх періодичність та інші умови визначаються Сторонами.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Права та обов’язки Виконавця:

2.1.1. Розробити та узгодити з Замовником план занять, який відповідає його цілям та рівню володіння німецькою мовою.

2.1.2. Проводити заняття відповідно до узгодженого плану та графіка.

2.1.3. Використовувати у процесі надання Послуг ефективні методи та матеріали для вивчення німецької мови.

2.1.4. Контролювати успішність Замовника та надавати йому зворотний зв’язок.

2.1.5. Забезпечити Замовнику доступ до необхідних навчальних матеріалів.

2.1.6. Повідомляти Замовника про будь-які зміни у плані або графіку занять заздалегідь.

2.2. Права та обов’язки Замовника:

2.2.1. Своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги.

2.2.2. Регулярно відвідувати заняття та виконувати завдання, які дає Виконавець.

2.2.3. Повідомляти Виконавця про будь-які причини своєї відсутності на занятті заздалегідь.

2.2.4. Співпрацювати з Виконавцем у процесі надання Послуг.

2.2.5. Дотримуватися правил поведінки під час занять.

3. Вартість Послуг та порядок розрахунків

3.1. Вартість Послуг визначається індивідуально.

3.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

3.3. Замовник зобов’язаний оплатити Послуги до початку першого заняття.

4. Строк дії Договору

4.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту акцепту його Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5. Зміна та розірвання Договору

5.1. Цей Договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін.

5.2. Сторона, яка має намір змінити або розірвати цей Договір, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі за 7 (сім) календарних днів до дати передбачуваної зміни або розірвання.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за нездатність Замовника оволодіти німецькою мовою внаслідок його недбалого ставлення до вивчення мови або з інших причин, які не залежать від Виконавця.

6.3. Замовник несе відповідальність за збереження конфіденційної інформації, наданої Виконавцем.

7. Вирішення спорів

7.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується судом в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1. До цього Договору може бути додано один або декілька Додатків, які є його невід’ємною частиною.

8.2. Сторони погоджуються, що всі повідомлення та інші документи, пов’язані з цим Договором, які надсилаються Сторонами один одному, повинні надсилатися в письмовій формі електронною поштою на адреси, зазначені у Додатку до цього Договору.

Виконавець

02121, м. Київ, вулиця Братства Тарасівців, 6

ФОП Асадчих Марк
ІІН 3514451216
Дата регистрации 14.07.2015